Interactive Whiteboard ผลิตด้วยเทคโนโลยีที่แตกต่างกันหลายชนิด

Interactive Whiteboard เป็นกระดานระบบสัมผัสที่มีหน้าจอขนาดใหญ่ซึ่งทำหน้าที่เป็นหน้าจอโปรเจคเตอร์คอมพิวเตอร์ (computer projector screen) ซึ่งสามารถควบคุมโดยการสัมผัสหรือเขียนบนหน้าจอแทนการใช้เมาส์หรือคีย์บอร์ด อุปกรณ์ที่จะต้องใช้กับกระดานอัฉริยะ ประกอบไปด้วยคอมพิวเตอร์ ทำหน้าที่เป็นส่วนประมวลผล และโปรเจคเตอร์ทำหน้าที่ฉายภาพของหน้าจอคอมพิวเตอร์ลงบนผิวกระดานอัจฉริยะ

Interactive Whiteboard ถูกใช้แทนกระดานดำแบบเดิม ซึ่งโรงเรียนต่างหาแนวทาง นำเสนอข้อมูลให้แต่นักเรียนผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้ Interactive Whiteboard ทำให้ครูสามารถบันทึกการสอนได้และใส่ข้อมูลไว้ เพื่อให้นักเรียนสามารถนำไปใช้ ศึกษาได้หลังจากเลิกชั้นเรียนแล้ว ซึ่งเป็นกลวิธีที่มีประสิทธิและใช้ได้ผล

Interactive Whiteboard คือกระดานที่มีระบบประมวลผลซึ่งทำให้ผู้ใช้สามารถควบคุม รับส่งข้อมูลและโต้ตอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยการสัมผัสที่พื้นผิวหน้าของกระดานแทนการใช้เม๊าส์หรือคีบอร์ด ผู้ใช้สามารถเขียนลงบนกระดานด้วยปากกาอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์พิเศษเช่นอุปกรณ์ Wand , Marker , Stylus หรือด้วยการสัมผัสด้วยนิ้วมือ ตัวกระดานอาจจะใช้แขวนติดกับผนังห้องหรืออาจเป็นแบบที่มีขาตั้งก็ได้

กระดาน Interactive Whiteboard มีการออกแบบและผลิตออกมาด้วยเทคโนโลยีที่แตกต่างๆกันหลายชนิด การจะเลือกใช้งานควรจะพิจารณาถึงคุณสมบัติของกระดานให้เหมาะสมกับความต้องการของ ผู้ใช้ ควรพิจารณาถึงขนาด น้ำหนักและความยืดหยุ่นในการใช้งาน และควรจะลองไปศึกษาการใช้งานของกระดานอิเล็กทรอนิกส์จากผู้ที่ใช้อยู่เป็นประจำ