Risk Management

Risk Management เป็นกระบวนการที่องค์กรหรือบุคคลทำเพื่อระบุ, วัด, ควบคุม, และลดความเสี่ยงในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจหรือการเงิน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการบริหารทางธุรกิจและการเงินในองค์กรและระดับบุคคล รูปแบบ Risk Management มีหลายขั้นตอนและข้อกำหนดที่สำคัญ ดังนี้:

 1. การระบุความเสี่ยง (Risk Identification):
  • การหาและระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจหรือการเงิน โดยรวมถึงการสำรวจความเสี่ยงที่มาจากต้นทุน, การเปลี่ยนแปลงของตลาด, ความผันผวนในการเงิน, และปัจจัยอื่น ๆ.
 2. การวัดความเสี่ยง (Risk Assessment):
  • การประเมินความรุนแรงและความถี่ของความเสี่ยงเพื่อทราบว่าความเสี่ยงใดสำคัญที่สุด.
 3. การควบคุมความเสี่ยง (Risk Control):
  • การวางแผนและดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงหรือลดผลกระทบของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น นี้อาจรวมถึงการออกแบบมาตรการควบคุมความเสี่ยง, การจัดการเชิงความเสี่ยง, หรือการโอนความเสี่ยงผ่านการซื้อประกัน.
 4. การทราบความเสี่ยง (Risk Awareness):
  • การแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงกับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินกิจกรรม เพื่อให้ทุกคนเข้าใจและรับรู้ถึงความเสี่ยงที่เกิดขึ้น.
 5. การวางแผนการดำเนินการ (Risk Response Planning):
  • การพัฒนาแผนการดำเนินการที่จะนำมาใช้เมื่อความเสี่ยงเกิดขึ้น แต่ละความเสี่ยงอาจมีแผนการดำเนินการที่แตกต่างกัน.
 6. การติดตามและการรายงาน (Monitoring and Reporting):
  • การติดตามความเสี่ยงและการรายงานผลลัพธ์การดำเนินการในการจัดการความเสี่ยง.
 7. การประสานสารสนเทศ (Information Sharing):
  • การแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับความเสี่ยงกับผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น พนักงาน, หน่วยงานภายใน, หรือหน่วยงานภายนอก.
 8. การจัดการความเสี่ยงตามหลักเชิงความเสี่ยง (Risk Governance):
  • การสร้างกรอบการจัดการความเสี่ยงที่รวมถึงการตั้งคณะกรรมการความเสี่ยง, นโยบายการจัดการความเสี่ยง, และข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับความเสี่ยง.

การจัดการความเสี่ยงมีความสำคัญสำหรับทั้งองค์กรและบุคคลเนื่องจากมันช่วยลดความเสี่ยงทางธุรกิจและการเงิน, ป้องกันความสูญเสีย, และเพิ่มความมั่นคงทางการเงินและองค์กรในระยะยาว.